"Changing for the Blue Planet!" with EU Sivil Düşün Grant

With the support of the European Union Sivil Düşün Programme, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA prepared the education project "Changing for the Blue Planet". The project will teach the EU's 17 Sustainable Development Goals to target groups for a more sustainable world. It is aimed that 15000 students aged 12-14 will benefit from the education sets prepared with the Sivil Düşün grant. In the video created within the scope of the project, the three main components of sustainability, "Environmental Protection", "Economic Growth" and "Social Development" are mentioned. In each of the project book, presentation and social media posts, 17 items are introduced and the importance of these items is emphasised. The project, which aims to lead to behavioural change by learning the Sustainable Development Goals, will be disseminated through trainings to be planned throughout the country.
 
Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından gezegenimizi korumak, yoksulluğu ortadan kaldırmak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak üzere 2030 sonuna kadar ulaşılması için kabul edilen 17 amaç, Türkiye dahil tüm dünyada insanların karşı karşıya kaldığı temel sorunların çözümünü hedefliyor. 2030 yılına kadar erişilmesi planlanan amaçlar hakkında toplumların bilgilenmesi önem taşıyor. Gelin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını hep birlikte tanıyalım ve tanıtalım.
 

 1. Yoksulluğa Son
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 1. Madde / Bu hedef yoksulluğun tüm biçimlerini her yerde sona erdirmeye yönelik bir hedeftir. Yoksulluğa bağlı yapısal nedenleri araştırarak tüm insanların temel insan haklarına saygı fikrini benimsemesi ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasına yönelik ihtiyaç duyulan temel bilgi ve becerilerin kazanılmasının sağlanması bu hedefin kapsamına giriyor.
 
 1. Açlığa Son
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 2. Madde / Bu hedef açlığın ve kötü beslenmenin ortadan kaldırılması, sürdürülebilir besin üretimi sistemlerinin güvence altına alınması, kırsal kalkınma ve adil ticaretin desteklenmesini kapsıyor.
 
 1. Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 3. Madde / Bu hedef sağlıklı ve kaliteli yaşamı her yaşta güvence altına almak adına oluşturulmuş küresel bir hedeftir. Bu doğrultuda kadın ve erkekler için sağlık hakkının desteklenmesine odaklanmaktadır. Bu hedef genel anlamda sağlığın önemi konusunda farkındalık yaratma ve herkes için sağlık ilkesinin savunuculuğunu yapma donanımı da kazandırır.
 
 1. Nitelikli Eğitim
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 4. Madde / Bu hedef kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamayı ve herkes için yaşam boyu öğrenim fırsatlarını teşvik etmeyi ifade eder.
 
 1. Toplumsal Cinsiyet Eşitlioğlu
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 5. Madde / Bu başlık toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadınlar ile kız çocuklarını güçlendirmek amacını taşıyor. Bu hedefte cinsiyet ayrımcılığının ve kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması ve kadınların toplumsal yaşama tam ve eşit katılımının sağlanmasına odaklanılıyor.
 
 1. Temiz Su ve Sanitasyon
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 6. Madde / Herkes için güvenilir ve karşılanabilir içme suyuna adil erişim sağlamak, atık su hizmetlerinin tüm toplumu kapsaması ve sürdürülebilir su yönetimini sağlamak SKA 6. hedefinde ele alınıyor.
 
 1. Erişilebilir ve Temiz Enerji
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 7. Madde / Herkes için karşılanabilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişimi sağlamak 7. amacın kapsamında bulunuyor.
 
 1. İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 8. Madde / Bu hedef, istikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve herkes için insana yakışır işleri desteklemeyi kapsıyor. İnsanların ekonomik alanda yenilikçiliğe ve üretkenliğe, dolayısıyla da ekonomik büyüme ve istihdama katkı sağlayacak etkinlikler geliştirmelerine yardımcı olacak bir yetkinlik çerçevesi içerisinde ele alınıyor.
 
 1. Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 9. Madde / Dayanıklı altyapılar tesis etmek, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi desteklemek ve yenilikçiliği güçlendirmek SKA’nın 9. Maddesini kapsıyor. Sürdürülebilir endüstrilerin desteklenmesi ve bilimsel araştırma ve yeniliğe yatırım yapılması, sürdürülebilir kalkınmayı mümkün kılan önemli yollardır. Bilgi ve birikime eşit erişimi sağlamanın yanı sıra yenilik ve girişimciliği geliştirme açısından, dijital eşitsizliği gidermek kritik önem taşıyor.
 
 1. Eşitsizliklerin Azaltılması
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 10. Madde / Ülkeler içinde ve arasında eşitsizlikleri azaltmaya dayalı olan bu hedef, farklı kültürlerin birbirini anlaması ve etnik çeşitliliğe rağmen insanların temelde birbirine eşit olduğu ilkesini kapsamaktadır ve potansiyellerini kabullenme yönünde teşvik etmektedir.
 
 1. Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 11. Madde / Şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılmak SKA’nın 11. hedefini oluşturmaktadır. Kentleri güvenli ve sürdürülebilir kılmak demek, güvenli ve erişilebilir konut sağlamak, gecekonduları dönüştürmek anlamına geliyor.
 
 1. Sorumlu Tüketim ve Üretim
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 12. Madde / Sürdürülebilir tüketim ve üretimin geliştirilmesine ilişkin olan bu hedef, su, enerji ve besin kaynaklarının azlığı konusunda bilinçlenmeyi, doğal kaynakların sorumlu tüketiminin geliştirilmesini ve besin üretim döngüsünü vurguluyor. Ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmayı başarmak için malları ve kaynakları üretme ve tüketme biçimlerimizi değiştirmek suretiyle ekolojik ayak izimizi azaltmamız gerekiyor. Ortak doğal kaynaklarımızın verimli yönetimi ve zehirli atık ve kirleticileri bertaraf etme biçimimiz de bu amaca ulaşmada önemli hedeflerdir.
 
 1. İklim Eylemi
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 13. Madde / İklim Eylemi, iklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acilen eyleme geçmeyi ifade eder. Birleşmiş Milletler, iklim değişikliğini kalkınmaya karşı en büyük tehdit olarak ilan etmiştir. İklim değişikliği konusunda önlemler alınmaması sonucunda bitkiler, hayvanlar ve ekosistemlerin yanı sıra insan toplulukları da ciddi risk altında kalır. İklim değişikliği gibi sorunlarla mücadelede uluslararası işbirlikleri gerekiyor.
 
 1. Sudaki Yaşam
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 14. Madde / Sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri ve deniz ekosistemini korumak ve sürdürülebiliir kullanımını sağlamak SKA'nın 14. maddesinde ele alınıyor. Aldığımız her iki nefesten birini denizlerimiz sağlıyor, ancak bu yaşam kaynağı %80 oranında karadan insan eliyle kirletiliyor. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, deniz ve kıyı ekosistemlerini sürdürülebilir biçimde yönetmeyi, kirlenmeden korumayı ve ayrıca okyanus asitlenmesinin etkilerini ele almayı hedefliyor.
 
 1. Karasal Yaşam
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 15. Madde / Bu hedef, karasal ekosistemleri korumayı, iyileştirme ve sürdürülebilir kullanımını desteklemeyi, sürdürülebilir orman yönetimini sağlamayı, çölleşme ile mücadele etmeyi, arazi bozunumunu durdurma ve tersine çevirmeyi, biyolojik çeşitlilik kaybını engellemeyi kapsıyor.
 
 1. Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 16. Madde / Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar hedefi; sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumlar tesis etmek, herkes için adalete erişimi sağlamak ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar oluşturmak anlamına geliyor. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, şiddetin her biçimini önemli ölçüde azaltmayı, çatışma ve güvensizliğe kalıcı çözümler bulmak için hükümetler ve toplumlar ile birlikte çalışmayı hedefliyor.
 
 1. Amaçlar İçin Ortaklıklar
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 17. Madde / Uygulama araçlarını güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığı canlandırmak SKA’nın 17. hedefini kapsıyor. Dünyamız günümüzde, tüm zamanlardan daha fazla birbiriyle bağlantılı hale gelmiş durumda. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları da ancak küresel ortaklık ve iş birliği için güçlü taahhüt ile gerçekleştirilebilir.